Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:

"CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN GINA 2021 - NGĂN NGỪA LẠM DỤNG SABA TRONG QUẢN LÝ HEN" ngày 21/01/2022.

Người trình bày: ThS BS Hoàng Đình Hữu Hạnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1

Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề:

"VAI TRÒ CỦA TẦN SỐ TIM TRONG CÁC GIAI ĐOẠN TĂNG HUYẾT ÁP" ngày 22/12/2021

Người trình bày: BS CKII Lê Thanh Vân – Phó giám đốc Bệnh viện Quận 1

2

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 08 Tháng 2 2022 07:02