1/ THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN QUẬN 1: Tải file

2/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 1: Tải file

3/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 2: Tải file

4/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 3: Tải file

5/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 4: Tải file

6/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 5: Tải file

7/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 6: Tải file

8/ DANH SÁCH ĐÍNH KÈM - Trang 7: Tải file